WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MUZEUM POLICJI

     Informujemy, że w dniu 28 października 2023r. (sobota) o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie przy ul. Wilanowskiej 204 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Muzeum Policji.

W programie m.in.:

  - wybór Prezesa Stowarzyszenia,
  - wybór Wiceprezesa, skarbnika i pozostałych członków Zarządu,
  - wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
  - wybór Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego,
  - sprawy organizacyjne.

Jednocześnie przypominamy o opłacaniu bieżących składek członkowskich na konto:

Stowarzyszenie Muzeum Policji, Alior Bank S.A. o/Kielce nr konta: 41 2490 0005 0000 4530 9349 4152

Składkę członkowską można uregulować również przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.

Józef Siwek
Wiceprezes Stowarzyszenia Muzeum PolicjiPROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego


Prezes Zarządu Stowarzyszenia Muzeum Policji w latach

2001 - 2012

2016 - zmarł 25 I.2023r.

KOMUNIKAT

II EDYCJA SYMPOZJUM NAUKOWEGO
,,100 LAT POLSKIEJ POLICJI, HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU – 15 listopada 2019 r.
POD PATRONATEM HONOROWYM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


Komitet Honorowy:
nadinsp. Paweł Dobrodziej – komendant stołeczny Policji
bp gen. bryg. Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego
insp. dr Radosław Juźwiak – dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
gen. Jacek Kitliński-dyrektor generalny Służby Więziennej
mjr inż. Stanisław Kowalski – prezes Fundacji Sedeka
gen. bryg. dr Ryszard Parafinowicz – rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk – Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach
gen. bryg. SG Tomasz Praga- komendant główny Straży Granicznej
gen.insp. dr Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji

Organizatorzy:
Szkoła Policji w Słupsku
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach

Współorganizatorzy i Partnerzy:
Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Paryż)
Fundacja Polonia Semper Fidelis

Publikacje towarzyszące sympozjum:
Zbiór referatów sympozjalnych „100 lat Policji. Historia i współczesność”
[recenzenci: prof. dr hab. Henryk Żaliński, prof. dr hab. Norbert Kasparek]

Imprezy towarzyszące:
Wystawy: ,,POLACY W SIŁACH ZBROJNYCH I POLICJI PAŃSTW OBCYCH”
,,POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO”Uczestnicy sympozjum (ok. 300 osób), m.in.:
Paweł Lisowski (starosta supski), Rafał Konon (wicestarosta słupski), Anna Pietrzak (wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Słupskiego), Marek Goliński (zastępca prezydenta miasta Słupska), Jacek Graczyk (burmistrz Ustki), Adam Jaśkiewicz (zastępca wójta gminy Słupsk), Anna Rożek (radna miasta Słupska), insp. Leszek Gurski (komendant miejski Policji w Słupsku), mł. insp. Wojciech Jakubowski (zastępca komendanta miejskiego Policji w Słupsku), kmdr por. Piotr Preuss (komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku) kmdr por. Arkadiusz Mikołajewski (dowódca 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego w Ustce ), mjr Marek Cybul (zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustce), ppor. Andrzej Gwiazda (kierownik Samodzielnej Sekcji Zamiejscowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Słupsku), Izabela Gadzalińska (dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku), prof. dr hab. Lech Chojnowski (dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku), prof. dr hab. Marek Stefański (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Renata Piszcz (dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze wraz z uczniami), Barbara Zakrzewska (dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku wraz z uczniami), Sylwia Sexton (dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie), dr Wiesław Lesner (dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku wraz z uczniami), Krzysztof Straszak (nauczyciel Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku wraz z uczniami), pracownicy i wykładowcy i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku; studenci Akademii Pomorskiej.

    Wykładowcy sympozjum:
insp. Jacek Gil (komendant Szkoły Policji w Słupsku)
insp. w st. spocz. dr Jan Znajdek (Fundacja „Polonia Semper Fidelis)
dr Dariusz Buras (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach)
insp. w st. pocz. Mirosław Karpowicz (Stowarzyszenie Muzeum Policji)
insp. w st. spocz. Zdzisław Machura (b. komendant Szkoły Policji w Słupsku)"100 LAT POLSKIEJ POLICJI HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ" - 6 września 2019r. godz. 9:00

4 września 2018 - "Komitet Budowy Pomnika Polonii w Warszawie"

"Po całej kuli ziemskiej rozsypali się bracia nasi, Polacy. Spotkać ich można w Moskwie i Berlinie, w Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i Amurem, nie mówiąc o takich okolicach, jak: Wołyń, Podole, Ukraina i Litwa. Wszyscy oni tę posiadają wspólność wobec naszego serca i pamięci, że – prawie ich nie znamy, bardzo niewiele o nich wiemy i nader mało interesujemy się nimi."

Bolesław PrusPOMNIK POLONIIW dniu 4 września 2018 roku z inicjatywy członków Fundacji Polonia Semper Fidelis powołany został Komitet Budowy Pomnika Polonii w Warszawie. Inicjatywa spotkała się już z aprobatą i deklaracją pomocy ze strony m.in. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, Fundacji SEDEKA w Warszawie, Fundacji Willa Polonia z Lublina, Oddziału Wychodźstwa im. I. J. Paderewskiego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Zakładu Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Fundacji Humanum Est z Pruszkowa, Redakcji Radia „Na Góralską Nutę” z Chicago, Polish American Congress (Illinois) w Chicago oraz Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.A.J.T.E.) z siedzibą w Paryżu.

Dziś poza granicami Polski żyje ponad 20 milionów naszych rodaków. Są to zarówno potomkowie Polaków, którzy opuszczali Polskę z powodów politycznych czy gospodarczych, jak i dzisiejsi emigranci szukający swoich szans poza granicami naszego kraju.

Polscy emigranci budowali i budują swoje życie wrastając w społeczności wielu krajów świata, nie zapominając jednocześnie o swoim pochodzeniu. W trudnych momentach naszej historii Polonia miała ogromny wpływ na losy Polski, aktywnie wspierała nasze dążenia do niepodległości, wspomagała i czynnie uczestniczyła w odbudowywaniu polskiego państwa.

My Polacy jesteśmy również dumni z wielu dokonań i osiągnięć Polaków i osób polskiego pochodzenia w ich krajach osiedlenia. Tworzyli tam często wyjątkowe dzieła, którymi zyskiwali szacunek i uznanie na całym świecie.

Za wierność swojej Ojczyźnie – Polsce, za wkład w walkę o naszą niepodległość, za dokonania, które zadziwiały świat, za kultywowanie polskości, za wielki patriotyzm ofiarujemy Polonii w podzięce ten symboliczny dowód uznania – pomnik Polonii.

Będzie to hołd dla wielu pokoleń polskich emigrantów, którzy współtworzyli i współtworzą nasze narodowe dzieje.

Komitet swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz teren innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Komitet będzie pozyskiwał fundusze na rzecz budowy wspomnianego pomnika oraz konferencje naukowe i wydawnictw dotyczące Polonii.prof. Zbigniew Judycki                                                                                             dr Anna Kozyra           
Koordynator Budowy Pomnika Polonii                                                       Wiceprezes Fundacji Polonia Semper Fidelis


www.fundacja-psf.com

WPŁATY NA BUDOWĘ POMNIKA POLONIIOsoby fizyczne i prawne przekazujące kwotę minimum 200 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

 • Certyfikat dobroczynności a ich nazwisko (nazwa instytucji) będzie wymieniana na listach darczyńców w publikacjach wydawanych przez Komitet Budowy Pomnika Polonii

 • Osoby fizyczne przekazujące kwotę minimum 5.000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

 • Certyfikat dobroczynności, a ich nazwisko będzie wymienione na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku
 • imienną statuetkę „Polonia” jako współfundator pomnika

 • Osoby prawne (instytucje, związki, stowarzyszenia itp.) przekazujące kwotę minimum 10.000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

 • Certyfikat dobroczynności, a ich nazwa będzie wymieniona na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku
 • imienną statuetkę „Polonia” jako współfundator pomnika

 • Inne osoby:

 • Osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozpropagowania idei budowy Pomnika Polonii (np. przedstawiciele Komitetu za granicą, pracownicy środków masowego przekazu itp.) mogą być uhonorowane jedną z w/w nagród.


 • WPŁATY NA FUNDUSZ BUDOWY POMNIKA NALEŻY PRZEKAZYWAĆ NA KONTO


  Wpłaty z Polski
  Bank Pekao SA nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem: "Pomnik Polonii"  Wpłaty z zagranicy
  Bank Pekao SA – BIC: PKOP PL PW nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem: "Pomnik Polonii"  PO DOKONANIU WPŁATY PROSIMY O PRZESŁANIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA NA ADRES KOMITETU BUDOWY:  Komitet Budowy Pomnika Polonii
  ul. Złotych Piasków 1 m. 14
  02-759 Warszawa  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Oświadczam,że zgodnie z art.23 ust.1 pkt z dnia 29 sierpnia 1997 r.[Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz. 926] i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady [UE] 2016/679 z dn.27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (w skrócie RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych) w publikacjach i informacjach dotyczących Pomnika Polonii.

  [Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Polonia Semper Fidelis w warszawie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia na wykazie darczyńców oraz przygotowania podziękowań. Administrator nie będzie przetwarzać szczegółowych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.Dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań administratora wobec darczyńcy. Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie].


  Jednocześnie oświadczam, ze przekazałem kwotę …………………zł na fundusz budowy Pomnika Polonii i proszę o przesłanie Certfikatu dobroczynności na w/w adres.


  ………………………………………………………………………………………
  (data i podpis)                      
  UWAGA: Oświadczenie można przesłać również pocztą elektroniczną na adres: judycki2010@gmail.com