24 października 2009 - Konferencja i wystawa w Lublinie

Pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 24 października 2009 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa Policja w ochronie zabytków sakralnych, której organizatorami był Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Biuro Kryminalne KGP, a głównymi partnerami i sponsorami Fundacja Willa Polonia oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Współorganizatorzy to: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Stowarzyszenie Muzeum Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. W skład Komitetu Honorowego weszli: Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Metropolita Lubelski abp Józef Życiński, Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk i Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.
Cząstką pieczy – pisał dr Jan Sęk – nad zabytkami w naszym kraju, niszczonym przez wieki przez pożogi wojenne, winna być dzisiaj nie tylko duma z zachowanego dziedzictwa narodowego, lecz także szczególna troska o ich prawidłowe przechowywanie, konserwowanie, a przede wszystkim zabezpieczanie przed dewastacją i kradzieżą. Niestety na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat jesteśmy świadkami licznych kradzieży dokonanych w obiektach sakralnych, zlokalizowanych w różnych miejscach naszego kraju, a ceny osiągane na aukcjach są jednym z czynników determinujących działania sprawców oraz ich szczególne zainteresowanie dobrami kultury. Z drugiej strony należy zauważyć, że również na przestrzeni kilkunastu lat wiele skradzionych obiektów głównie dzięki działaniu Policji zostało odzyskanych i zwróconych prawowitemu właścicielowi. Właśnie tym zagadnieniom ze szczególnym uwzględnieniem prawnych, kryminologicznych i kryminalnych aspektów zaboru dóbr kultury oraz działalności prewencyjnej Policji została poświęcona lubelska konferencja.
Referaty wygłosili m.in.: mł. insp. Mirosław Karpowicz i podinsp. Jan Mikołajczak z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, nadkom. Ryszard Sobolewski z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, mgr Piotr Ogrodzki - dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie, ks. bp Mariusz Leszczyński z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, a także przedstawiciele komend wojewódzkich i miejskich oraz ks. prof. Władysław Zarębczan z Watykanu, który przedstawił zebranym problematykę walki z przestępczością przeciwko zabytkom sakralnym we Włoszech.
Konferencji towarzyszyła wystawa ukazująca reprodukcje odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych oraz najbardziej obecnie poszukiwanych obiektów, jak również techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Wszystkie prezentowane na planszach reprodukcje odzyskanych dzieł sztuki zostały opatrzone informacjami określającymi nazwę dzieła, nazwę obiektu, z którego zostało skradzione oraz datę kradzieży i datę odzyskania.
Miłym akcentem konferencji były nagrody i wyróżnienia. Prezes Fundacji Willa Polonia dr Jan Sęk został uhonorowany nagrodą „Fortiter et recte” za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Muzeum Policji oraz wspieranie działalności naukowo-wydawniczej w zakresie historii polskiej Policji. Nagroda „Fortiter et recte” ustanowiona z okazji Jubileuszu 90-lecia Policji stanowi formę uhonorowania zasług funkcjonariuszy Policji i osób cywilnych, instytucji oraz stowarzyszeń działających na rzecz Policji, a także ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również badań naukowych i działalności wydawniczej dotyczącej polskiej Policji. Nagrodę podczas lubelskich uroczystości wręczyli laureatowi Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk i kanclerz Kapituły prof. Zbigniew Judycki. Natomiast w imieniu Komendanta Głównego Policji insp. Dariusz Działo, Lubelski Komendant Wojewódzki, wręczył kilkunastu funkcjonariuszom oraz byłym funkcjonariuszom Policji i osobom cywilnym: „złote honorowe plakiety” za wyjątkowe zasługi w ochronie dziedzictwa sakralnego.